Algemene voorwaarden

Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden

Sporting Oud-Beijerland

 

Art. 1 Definities

In deze voorwaarde wordt verstaan onder:

a. ondernemer: Sporting Oud-Beijerland, gevestigd te (3261 KC) Oud-Beijerland

b. consument: een natuurlijke persoon die, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, als klant goederen en/of diensten afneemt bij de ondernemer;

c. onder sportartikelen worden tevens begrepen andere aan deze branche verwante artikelen, voorzover zij worden verkocht door de ondernemer;

d. aanvullende voorwaarden bij koop op afstand: aanvullende voorwaarden op de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Sporting Oud-Beijerland, die gelden op een koopovereenkomst, die op afstand (bv via de telefoon of via internet)tussen de ondernemer en de consument worden afgesloten.

e. huurvoorwaarden: de separate voorwaarden van de ondernemer, die gelden op overeenkomsten van huur en verhuur van sportmateriaal, die worden afgesloten tussen Sporting Oud-Beijerland in hoedanigheid van verhuurder en een consument in hoedanigheid van huurder.

 

Art. 2 Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op koopovereenkomsten, en op overeenkomsten tot het bespannen van tennisrackets, die worden gesloten door een ondernemer en een consument.

 

Art. 3 Offertes

Offertes hebben, tenzij uit de offerte anders blijkt, een geldigheidsduur van twee weken, te rekenen vanaf de datum van ontvangst.

 

Art. 4 Zekerheidstelling

1. De ondernemer is gerechtigd om bij het aangaan van de overeenkomst vooruitbetaling te vragen. De ondernemer is in ieder geval gerechtigd om vooruitbetaling te verlangen op het moment dat door de ondernemer ten behoeve van de consument een zaak c.q. zaken besteld wordt c.q. worden.

2. In geval van een koopovereenkomst mag de ondernemer tot maximaal 50% van het aankoopbedrag als vooruitbetaling vragen. Dit dient schriftelijk te worden overeengekomen. Wordt een aankoopbedrag voldaan, dan zal de ondernemer de consument een kwitantie als bewijs van betaling ter hand stellen. Bij eventueel ontbreken van een schriftelijke overeenkomst en/of kwitantie kan de hoogte van het vooruit te betalen bedrag en/of het aanbetaalde bedrag door partijen met alle middelen rechtens worden bewezen.

 

Art. 5 Ruiling

1. De consument heeft recht op ruiling van het gekochte sportartikel mits aan de volgende voorwaarden is voldaan: - ruiling vindt plaats binnen 14 dagen na datum van levering van het gekochte sportartikel tegen overlegging van de originele kassabon c.q. factuur; - het sportartikel wordt in onbeschadigde staat geretourneerd met de originele verpakking, en is nog niet gebruikt dan wel gedragen.

2. Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op afgeprijsde sportartikelen. Ook kan geen ruiling plaatsvinden van sportartikelen, die geindividualiseerd zijn, dan wil zeggen op maat gemaakt voor de consument en/of die uitdrukkelijk op verzoek van de consument door de ondernemer besteld zijn.

 

Art. 6 Eigendomsvoorbehoud en recht van retentie

1. De ondernemer behoudt zich de eigendom voor van alle door hem geleverde sportartikelen voor. De consument wordt alleen eigenaar van de gekochte sportartikelen als hij de koopprijs en het eventueel meerdere verschuldigde volledig aan de ondernemer heeft voldaan.

2. De ondernemer zal het recht van retentie (terughouding) uitoefenen, wanneer de consument tekort schiet in de voldoening van een opeisbare verplichting, tenzij de tekortkoming deze terughouding niet rechtvaardigt.

 

Art. 7 Ontbinding, omzetting en overmacht

1. Iedere tekortkoming van de ondernemer in de nakoming van zijn verplichtingen geeft aan de consument de bevoegdheid om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de ontbinding - gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis - deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt. Voor zover nakoming niet blijvend of tijdelijk onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas, wanneer de tekortkomende partij in verzuim is.

2. Wanneer de ondernemer in verzuim is, kan de consument hem schriftelijk mededelen vervangende schadevergoeding te eisen in plaats van nakoming. Deze omzetting is niet mogelijk indien de tekortkoming - gezien haar ondergeschikte betekenis - deze niet rechtvaardigt.

3. Onder overmacht wordt verstaan elke tekortkoming die de ondernemer niet kan worden toegerekend. Toerekening vindt niet plaats als de tekortkoming niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor zijn rekening komt.

4. De consument wordt zo spoedig schriftelijk door de ondernemer op de hoogte gesteld van de overmacht, tenzij het adres van de consument niet aan de ondernemer bekend is noch redelijkerwijs bekend kan zijn.

 

Art. 8 Leveringstermijn

1. Aflevering wordt geacht te zijn geschied op het moment dat de ondernemer de consument in het bezit van het gekochte sportartikel stelt c.q. – bij weigering na schriftelijke ingebrekestelling tot afname – kan stellen. Na aflevering gaat het risico van de sportartikelen over op de consument.

2. In het geval van het bespannen van rackets vindt de aflevering plaats op het moment dat de consument na voltooiing van de overeengekomen werkzaamheden in het bezit van diens sportartikel wordt gesteld.

3. De leveringstermijn geldt als een uiterste termijn, tenzij partijen anders overeenkomen.

4. Bij overschrijding van de leveringstermijn die niet beschouwd kan worden als uiterste leveringstermijn dient de consument de ondernemer schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij alsnog een redelijke termijn voor de nakoming wordt geboden. Gaat de ondernemer binnen deze nadere termijn niet tot levering over, dan heeft de consument het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren en/of schadevergoeding te verlangen.

5. Bij overschrijding van de uiterste leveringstermijn heeft de consument het recht zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst ontbonden te verklaren en/of schadevergoeding te verlangen.

6. Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de aflevering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat de ondernemer zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst niet zal nakomen.

 

Art. 9 Garanties

1. De ondernemer staat er voor in dat het geleverde sportartikel beantwoordt aan de overeenkomst (conformiteit). De ondernemer staat er bovendien voor in dat het sportartikel die eigenschap bezit, die alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zal zijn, alsmede voor een bijzonder gebruik voorzover dat is overeengekomen.

2. De ondernemer staat evenwel niet in voor gebreken, die na de oplevering van de sportartikelen zij ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of die het gevolg zijn van veranderingen die de consument of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat de ondernemer in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.

3. De consument behoudt volledig zijn wettelijke garantierechten, los van hetgeen in de leden 1 en 2 is bepaald omtrent de door de ondernemer afgegeven handelsgarantie.

 

Art. 10 Betaling

1. Het aan de ondernemer verschuldigde bedrag dient direct bij aflevering tegen bewijs van kwijting aan hem te worden voldaan, tenzij partijen anders overeenkomen.

2. In geval een factuur wordt toegezonden geldt een betalingstermijn van maximaal veertien dagen na ontvangst van de factuur door de consument. De consument is automatisch in verzuim wanneer hij na het verstrijken van deze betalingstermijn het verschuldigde bedrag niet heeft betaald.

3. Indien de consument in verzuim is, stuurt de ondernemer hem een betalingsherinnering waarin hij de consument op zijn verzuim wijst en waarin hij hem alsnog de gelegenheid biedt binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering het verschuldigde bedrag te betalen.

4. Indien ook dan de consument niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, is de ondernemer bevoegd zonder nadere aankondiging tot invordering van het verschuldigde over te gaan.

 

Art. 11 Wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten

1. Bij niet tijdige betaling van een verschuldigd bedrag heeft de wederpartij de bevoegdheid de wettelijke rente in rekening te brengen, te rekenen vanaf de dag van intreden van het verzuim ingevolge de artikelen 8 en 10 van deze voorwaarden tot aan de dag van de betaling.

2. De door een partij in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij.

 

Art. 12 Gevolgen van ontbinding

Na ontbinding van de overeenkomst dienen de partijen de reeds verrichte prestaties, zoals bijvoorbeeld een vooruitbetaling, direct ongedaan te maken. De ondernemer is gerechtigd op de terug te geven koopsom een redelijke aftrek wegens gebruik toe te passen in het geval de consument de gekochte sportartikelen heeft gebruikt of gedragen. voor zover mogelijk, direct ongedaan te maken.

 

Art. 13 Klachten

1. Klachten over gebreken aan gekochte sportartikelen en/of andere klachten over gebreke in de uitvoering van de overeenkomst dienen zo spoedig mogelijk, bij voorkeur binnen 2 maanden na constatering daarvan, bij de ondernemer te worden ingediend.

2. De consument dient zijn klachten bij voorkeur schriftelijk aan de ondernemer kenbaar te maken.

3. Alvorens van zijn klachtrecht gebruik te kunnen maken dient de consument op verzoek van de ondernemer aan te tonen, dat de overeenkomst waarop de klacht betrekking heeft met deze ondernemer is gesloten. De consument wordt aangeraden hiertoe het aankoopbewijs, c.q. het bewijs van inname ter verrichting van de overeengekomen werkzaamheden te bewaren.

 

Art. 14 Geschillen

Op alle geschillen met betrekking tot de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen.

 

Art. 15 Afwijking

Individuele afwijkingen, met inbegrip van aanvullingen dan wel uitbreidingen van deze voorwaarden, moeten schriftelijk tussen de ondernemer en de consument worden vastgelegd.

 

Art. 16 Aanvullende voorwaarden bij koop op afstand

1. Iedere bestelling kan, zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen, mits nog niet verzonden, worden geannuleerd. De consument dient de annulering schriftelijk aan de ondernemer te berichten. Indien de consument de geannuleerde bestelling reeds heeft voldaan, restitueert ondernemer het betaalde bedrag uiterlijk binnen veertien dagen.

2. De koper heeft, conform de Wet koop op afstand, het recht om de bestelling binnen zeven werkdagen na ontvangst van de sportartikelen schriftelijk te herroepen (annuleren), zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen. De ondernemer zal het betaalde bedrag uiterlijk binnen 14 dagen annuleren.

3. In het geval de consument gebruik maakt van zijn rechten van annulering overeenkomstig de leden 1 en 2 dient de annulering de volgende gegevens te bevatten: naam/woonadres van de consument, ordernummer en (indien van toepassing) de bankgegevens van de consument. Tevens geeft de consument aan dat hij de koop wenst te annuleren conform de Wet koop op afstand. Mits het verzoek deze gegevens bevat ontvangt de consument binnen 5 werkdagen een bevestiging van de ondernemer met het adres waarnaar de consument de bestelling kan retourneren.

 

Art.17 Huurvoorwaarden

1. De verhuurder is gerechtigd om bij het aangaan van de huurovereenkomst vooruitbetaling te verlangen; de verhuurder heeft voorts het recht betaling van een waarborgsom te vragen. Per sportartikel is het bedrag van de waarborgsom maximaal € 100,00; hiervan kan worden afgeweken indien de verkoopwaarde van het gehuurde driemaal hoger is dan de waarborgsom genoemd onder artikel 2b. Als regel wordt dan aangehouden dat de waarborgsom maximaal 1/3 van de verkoopwaarde bedraagt;

2. De gehuurde sportmaterialen dienen op de overeengekomen begin- en einddatum door de huurder te worden afgehaald, respectievelijk te worden ingeleverd.

3. Ingeval verhuurd materiaal wordt ingeleverd na de overeengekomen einddatum, wordt voor elke dag overschrijding de dubbele huurprijs berekend en indien nodig verrekend met de borgsom.

4. De dagen waarop de gehuurde sportartikelen worden afgehaald resp. teruggebracht, worden als één huurdag berekend.

5. De huurder is aansprakelijk voor het gehuurde en huurt en gebruikt het geheel voor eigen risi-co. De huurder dient de goederen met de normale zorg te behandelen. Beschadigingen worden de huurder in rekening gebracht, tenzij het betreft normale slijtage door het gebruik.

6. Het door de huurder gehuurde materiaal moet door en voor rekening van de huurder verze¬kerd worden voor de volledige huurperiode.

7. Het gehuurde materiaal dient in goede staat, en gereinigd bij de verhuurder te worden ingeleverd. Indien dit niet is geschied, is de verhuurder gerechtigd voor het reinigen kosten in rekening te brengen en deze desgewenst met de waarborgsom te verrekenen.

8. Indien de huurder de huurovereenkomst wenst te annuleren, en dit tenminste veertien dagen vóór de ingangsdatum van de huurperiode doet, zal de reeds betaalde huur volledig worden gerestitueerd. Voor elke dag later, wordt door de verhuurder tien procent (10%) van het huurbedrag in rekening gebracht, met een maximum van honderd procent (100%).

 

Art.18 Testen van artikelen

1. De consument kan een artikel voor een eventuele aankoop testen. In dat geval is de ondernemer gerechtigd borg te vragen. De borg dient voor het testen te worden betaald aan de ondernemer.

2. Deze borgsom wordt aan na het testen teruggegeven, mits het artikel door de ondernemer in orde bevonden is.

3. Schade door de consument veroorzaakt, wordt met de borg verrekend. Indien het bedrag van de schade de borg overtreft moet de consument ter plaatse het verschuldigde bedrag betalen. Voornoemde geldt ten aanzien van lichte schade waardoor, naar het oordeel van de ondernemer, het artikel nog wel verkoopbaar is. Bij meer dan lichte schade dient de consument het artikel af te nemen c.q. de ondernemer volledig schadeloos te stellen.

4. Het testen van het artikel kan door de ondernemer aan een bepaalde tijd worden gebonden, doch zal nooit langer zijn dan een periode van 4 weken.